• شناسه کاربری :

  کلمه عبوری :

  hc8meifmdc|2011A6132836|Samir_NewVersion|tblAboutUs|Text_AboutUs|0xffff3762000000004002000001000100
    انتخاب نام «سمیر» بیدلیل نبود، چه «سمیر» به معنای قصهگوست؛ کسیکه تاریخ و زندگی گذشته یک قوم را در قالب قصه میریزد و احیا میکند و نشر سمیر در سال 1374 با هدف احیای تاریخ و فرهنگ و ادب ایرانزمین فعالیت خود را آغاز کرد و بر پیمان نانوشته‌‌ای که با خود بسته بود، استوار و پایدار ماند و تاکنون قریب به 400 عنوان کتاب در حوزه رمانهای تاریخی و نیز تاریخ به طور اخص و ادبیات کلاسیک به دست نشر سپرده که هر یک نمادی از فخر ایرانزمین است و یادمانی برای حفظ دستاوردهای گذشته ایران.
  سمیر زمانی توان و پویه بیش
  تری یافت که دو نشر دیگر با همین هدف و آرمان در کنارش قرار گرفتند و هم اکنون «دبیر» و «نشر باهم»، گروه انتشاراتییی را پدید آوردهاند که هر یک دیگری را در مسیر آرمان ارزشمند مشترکشان یاری میدهد.
  و مجموعه
  ای که در پیش رو دارید، بازتابی است از آن اندیشه و اهتمامی که انتشارات دبیر و سمیر و باهم به آن دست یازیدهاند و امید است به یاری شما و عرضه هرچه بهتر این آثار، ایرانمان را بهتر بشناسانیم که دلبستگیها از شناخت حاصل شود، نه از نا آشناییها.